Pozostałe podkategorie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MAYKO SP. Z O.O

§ 1

1. Niniejszy dokument określa cele, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Mayko Sp. z o.o od osób fizycznych (dalej także: Klient).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Mayko Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, NIP: 542-323-41-27, REGON: 200815339, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483918 (dalej także: Administrator).
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient przekazuje mu osobiście albo przez jeden ze wskazanych na stronie mayko.pl kanałów komunikacji, tj. telefonicznie, poprzez adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.
2. Dane osobowe określone w § 2 ust. 2 są przetwarzane przez Administratora w celach:
a. udzielenia informacji na zapytanie Klienta;
b. wyceny usług świadczonych przez Administratora na rzecz Klienta;
c. zawarcia umowy z Klienta lub świadczenia usług na rzecz Klienta;
d. prowadzenia rekrutacji;
e. marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej.
3. Podstawę prawną do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 stanową:
a. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt a, b, c, d – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt d, e – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a – b jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby Administrator mógł wykonać czynności, których żąda Klient, bądź aby Stronami możliwe było zawarcie i wykonanie umowy. Zaniechanie podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej czynności lub zawarcia i wykonania umowy.
5. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt e jest dobrowolne i wymaga wyraźnej i odrębnej zgody Klienta. Odmowa podania danych w powyższym celu (lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym celu) skutkuje tym, że Administrator nie będzie mógł przesyłać Klientowi informacji handlowej ani stosować marketingu bezpośredniego. Klient może w każdym razie cofnąć zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi w zakresie obsługi marketingowej, reklamowej, informatycznej, prawnej, księgowej, rachunkowej i hostingowej. Przetwarzanie danych z w/w podmiotami następuje na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotem przetwarzającym a Administratorem.
7. Dane przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane organom państwa w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi (np. organom ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami, organami podatkowymi).
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 3

1. Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres:
a. w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej w wyniku podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta lub do czasu ukończenia przez Administratora działań podjętych na żądanie Klienta, w przypadku gdy między Stronami nie dojdzie do zawarcia umowy;
b. w przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikającej z tej umowy;
c. w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
2. Administrator może przechowywać dane osobowe Klientów przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 1, w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów (np. na potrzeby postępowań podatkowych, sądowych, administracyjnych itp.).

§ 4

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługują następujące prawa:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Klienta;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Klienta;
c. prawo do usunięcia danych osobowych Klienta;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta;
f. prawo do przeniesienia danych osobowych Klienta;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Usługodawca informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close