Polityka prywatności

Spis treści

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MAYKO SP. Z O.O


§ 1

1. Niniejszy dokument określa cele, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Mayko Sp. z o.o od osób fizycznych (dalej także: Klient).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Mayko Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, NIP: 542-323-41-27, REGON: 200815339, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483918 (dalej także: Administrator).
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient przekazuje mu osobiście albo przez jeden ze wskazanych na stronie mayko.pl kanałów komunikacji, tj. telefonicznie, poprzez adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.
2. Dane osobowe określone w § 2 ust. 2 są przetwarzane przez Administratora w celach:
a. udzielenia informacji na zapytanie Klienta;
b. wyceny usług świadczonych przez Administratora na rzecz Klienta;
c. zawarcia umowy z Klienta lub świadczenia usług na rzecz Klienta;
d. prowadzenia rekrutacji;
e. marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej.
3. Podstawę prawną do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 stanową:
a. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt a, b, c, d – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt d, e – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a – b jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby Administrator mógł wykonać czynności, których żąda Klient, bądź aby Stronami możliwe było zawarcie i wykonanie umowy. Zaniechanie podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej czynności lub zawarcia i wykonania umowy.
5. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt e jest dobrowolne i wymaga wyraźnej i odrębnej zgody Klienta. Odmowa podania danych w powyższym celu (lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym celu) skutkuje tym, że Administrator nie będzie mógł przesyłać Klientowi informacji handlowej ani stosować marketingu bezpośredniego. Klient może w każdym razie cofnąć zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi w zakresie obsługi marketingowej, reklamowej, informatycznej, prawnej, księgowej, rachunkowej i hostingowej. Przetwarzanie danych z w/w podmiotami następuje na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotem przetwarzającym a Administratorem.
7. Dane przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane organom państwa w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi (np. organom ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami, organami podatkowymi).
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 3

1. Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres:
a. w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej w wyniku podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta lub do czasu ukończenia przez Administratora działań podjętych na żądanie Klienta, w przypadku gdy między Stronami nie dojdzie do zawarcia umowy;
b. w przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikającej z tej umowy;
c. w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
2. Administrator może przechowywać dane osobowe Klientów przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 1, w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów (np. na potrzeby postępowań podatkowych, sądowych, administracyjnych itp.).

§ 4

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługują następujące prawa:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Klienta;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Klienta;
c. prawo do usunięcia danych osobowych Klienta;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta;
f. prawo do przeniesienia danych osobowych Klienta;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Usługodawca informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.